Társaságunk az Audit Network Hungary tagja.
HU | EN

Transzferár tanácsadás

 

Társaságunk transzferár tanácsadás keretében segítséget nyújt a teljes dokumentáció elkészítésében, meglévő dokumentációk véleményezésében, szükség esetén annak kiegészítésében, továbbá a vállalatközi tranzakciók során alkalmazott árak alátámasztását szolgáló adatbázis kutatás és tanulmány elkészítésében.
 
Fontos megvizsgálni, hogy társasági adóalanyok körében a társaság kötelezett-e transzferár nyilvántartás készítésére kapcsolt vállalkozásai tekintetében. Az adóhatóság kiemelten vizsgálja a kapcsolt viszonyban alkalmazott árakat. Ha a kapcsolt árakat nem tartja megfelelő szokásos piaci árnak, adóhiányt állapít meg a társasági adóban, a különadóban, valamint az áfa és a helyi adók területén is, amely alapjaiban befolyásolja a társaság eszközeit, forrásait, a társaságról alkotott valós képet, ezért rendkívül fontos a nyilvántartás meglétének vizsgálata.
 

A társasági adó hatálya alá tartozó kapcsolt vállalkozásoknak az egymás közti ügyeleteiknél az adó alapjának meghatározásakor figyelemmel kell lenniük a független felek közötti ügyletekben alkalmazott, a szokásos piaci árnak tekintendő árakra.

 

A kapcsolt vállalkozás fogalma

A kapcsolt vállalkozás adójogi fogalmát a magyar vállalkozások között a Társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény /Tao. tv./ 4. § 23. pontja, illetve az Adózás rendjérol szóló törvény /Art./ 178. § 17. pontja, azonos tartalommal határozza meg. Eszerint két társaság egymással kapcsolt vállalkozási viszonyban áll, ha az egyik társaság többségi befolyással rendelkezik a másikban, vagy egy harmadik társaság mindkettőjükben. Egy társaság többek között akkor rendelkezik többségi befolyással egy másik társaságban,

 • ha a szavazati jogok több mint 50%-val rendelkezik (akkor is, ha ez a társaság más tagjával kötött megállapodás alapján áll fenn);
 • jogosult a másik társaság vezető tisztségviselői többségének kinevezésére/leváltására.

 

Kik kötelesek transzferár nyilvántartás készítésére?

Transzferár nyilvántartást a kapcsolt vállalkozásaikkal gazdasági kapcsolatban álló - kisvállalkozásnak nem minősülő adózóknak a társasági adó bevallásuk benyújtásáig kell elkészíteniük.

Nem kell azonban transzferár nyilvántartást készíteni,

 • ha az adózó magánszeméllyel (nem egyéni vállalkozóként) köt szerződést;
 • ingyenes pénzeszköz-átadás és -átvétel esetén;
 • ha kis- és középvállalkozás a közös beszerzés és értékesítés érdekében létrehozott olyan kapcsolt vállalkozással köt szerződést, amely kapcsolt vállalkozásban a kis- és középvállalkozások szavazati joga meghaladja az 50 százalékot;
 • az adózó külföldi telephelye és kapcsolt vállalkozása közötti ügyletről, ha a belföldi adózó adóalapja nem tartalmazza a külföldön adóztatható jövedelmet;
 • ha a szokásos piaci árat az adóhatóság határozatban megállapította, annak érvényessége alatt (beleértve a kérelem benyújtásának évét és a határozat érvényességének megszűnésének évét is);
 • akár főtevékenység, akár nem főtevékenység keretében nyújtott szolgáltatás, termékértékesítés ellenértékének kapcsolt vállalkozás részére változatlan összegben történő átterhelése esetén, feltéve, hogy a szolgáltatást nyújtó, termékértékesítő társaság az adózóval (külföldi személlyel) vagy a költséget viselő féllel kapcsolt vállalkozási viszonyban nem áll. (Ugyanakkor figyelemmel kell lenni arra, hogy amennyiben a költségátterhelés során az adózó az ellenértéket megosztja és több kapcsolt vállalkozás részére terheli át, akkor alá kell támasztani, hogy az alkalmazott megosztási arányokat szokásos piaci módon állapította meg az adózó. Ennek az alátámasztásnak a hivatalos formája nincs szabályozva.);
 • ha a szerződés alapján történő teljesítések értéke (áfa nélkül számított) szokásos piaci áron az 50 millió forintot nem haladja meg az adóévben (azzal, hogy az összevonható szerződésekben szereplő ügyletek értékét együttesen kell figyelembe venni);
 • akár főtevékenység, akár nem főtevékenység keretében nyújtott szolgáltatás, termékértékesítés ellenértékének kapcsolt vállalkozás részére változatlan összegben történő átterhelése esetén, feltéve, hogy a szolgáltatást nyújtó, termékértékesítő társaság az adózóval (külföldi személlyel) vagy a költséget viselő féllel kapcsolt vállalkozási viszonyban nem áll. (Ugyanakkor figyelemmel kell lenni arra, hogy amennyiben a költségátterhelés során az adózó az ellenértéket megosztja és több kapcsolt vállalkozás részére terheli át, akkor alá kell támasztani, hogy az alkalmazott megosztási arányokat szokásos piaci módon állapította meg az adózó. Ennek az alátámasztásnak a hivatalos formája nincs szabályozva.).

 

Kisvállalkozások kritériumai

Az a vállalkozás minősül kisvállalkozásnak, amelynek éves nettó árbevétele, vagy mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót (az adóév utolsó napján érvényes MNB árfolyamon számítva) és az összes foglalkoztatott létszáma 50 főnél kevesebb. Ha mind az éves nettó árbevétel, mind pedig a mérlegfőösszeg meghaladja a 10 millió eurót, úgy abban az esetben a vállalkozás (foglalkoztatottak létszámától függetlenül) már nem minősülhet kisvállalkozásnak. A kategorizálás során az ún. kapcsolódó és partner vállalkozások létszám, nettó árbevétel és mérlegfőösszeg adatait össze kell adni, azokat együttesen kell figyelembe venni.  

A kisvállalkozási státusz meghatározásánál figyelemmel kell lenni az ún. kétéves szabályra, azaz ha egy vállalkozás túllépi, vagy elmarad a fenti határértékektől, akkor csak abban az esetben változik a vállalkozás besorolása, ha két egymást követő beszámolási időszakban is meghaladja a küszöbértékeket, vagy elmarad azoktól.

Lehetséges kockázatok

A transzferár nyilvántartási kötelezettség megsértése esetén az állami adóhatóság nyilvántartásonként 2 millió, ismételt jogsértés esetén 4 millió forintig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki. Ugyanazon nyilvántartás vezetésének ismételt elmulasztása esetén az első esetben kiszabott bírság négyszerese szabható ki.

Továbbá, nyilvántartás hiányában az adózó köteles bizonyítani, hogy az általa alkalmazott árak megfelelnek a szokásos piaci ár elvének. Nyilvántartás megléte esetén a bizonyítási teher átszáll az adóhatóságra.

Bővebb információért keresse társaságunkat.

 

Követelés-kezeléssel javulhat partnereink likviditása.

 

A kintlévőség kezelés elengedhetetlen minden megfelelően működő cég életében. Közreműködésünkkel javulni fog partnereink likviditási helyzete, csökkenhet az igény a külső pénzügyi forrásokra.

Társaságunk teljes körű követeléskezelést vállal. Az ügykezelés magában foglalja a szolgáltatás minden láncszemét: partnerminősítés, tanácsadás, vevőnyilvántartás, számlakezelés és pénzügyi rendezés.

Elkészítjük partnerünk adósminősítési szabályzatát, felkészítjük a közreműködőket a szakszerű munkavégzésre. Kérésre minősítjük meglévő és leendő partnereit, tanácsot adunk követelései szakszerű kezelésére, felülvizsgáljuk vevőnyilvántartását, igény esetén jelen vagyunk a számlák kiállításától a felszólító levelek és számlakivonatok kiküldésén át a kinnlevőségek beszedéséig. A pénzügyi szektorban szerzett tapasztalat és hatékony munkamenet garantálja a teljes folyamat sikerességét.

 A követelések kezelésének területén törvényes és egyedi gyakorlati ismeretekkel rendelkezünk, vállaljuk a követelések behajtásának belső szabályozásához kapcsolódó tanácsadást, véleményezést, a gyakorlati megvalósítás kiértékelését, végül javaslatot teszünk az esetleges hibák kiküszöbölésére.

 

Igazságügyi szakértés

 

Pénzpiac és könyvszakértés szakterületeken igazságügyi szakértőként feladatunk, hogy a bíróság, az ügyészség, a rendőrség, illetve a jogszabályban meghatározott más hatóság kirendelése, továbbá megbízás alapján szakvéleményünkkel segítsük az adott tényállás megállapítását, a szakkérdés eldöntését.

Az igazságügyi könyvszakértések főbb területei:

 • Polgári peres eljárásokban
 • Büntetőügyekben
 • Munkaügyi vitákban
 • Egyéb peres és nem peres eljárásokban

 

Igazságügyi szakértői szakvélemény elkészítése elsősorban hatósági kirendeléseken alapul. Lehetőség van azonban perben vagy peren kívül álló feleknek igazságügyi szakértői vélemény beszerzésére és annak felhasználására valamely eljárásban, vagy pedig vitás kérdésük békés elrendezése érdekében egymás között.

 

Pénzügyi tanácsadás

 

Széles körben kínálunk ügyfeleink részére pénzügyi tanácsadási szolgáltatásokat, amellyel hatékony támogatást biztosítunk az adott tranzakciókat vagy folyamatokat érintő döntések előkészítésében és megalapozásában.

A hatékony működés az üzleti sikerek meghatározó eleme. Ügyfeleinknek segítséget nyújtunk a pénzügyi és üzleti folyamatok felmérésében és azok értékelésében. Az ennek eredményeként megfogalmazásra kerülő fejlesztési tervünk megvalósításával növelhető a vállalkozás hatékonysága, illetve a létező működési kockázatok szintjének csökkentése.

 

Informatikai tanácsadás

 

A gyors és megbízható rendszerek elengedhetetlenek a pontos és megalapozott belső és külső pénzügyi információk meghozatalában. Segítünk a számviteli folyamatok és információk feltérképezésében és rendszerezésében, és ezek alapján készek vagyunk a konkrét javaslatok szintjén megfogalmazni azokat a fejlesztéseket, amelyek hozzájárulnak a hatékony zárási folyamatok kivitelezéséhez.

 

Számviteli tanácsadás

 

Tanácsadással javítjuk a gazdálkodás színvonalát, fokozzuk a vagyoni eszközök hatékony kihasználáshoz szükséges ismeretek megszerzésének gyorsaságát.

A beszámoló készítéshez programot biztosítunk, a szoftver költségét magunkra vállaljuk. Ügyfeleinknél növekedhet a munkavégzés színvonala, lerövidül a zárás időtartama.

A számviteli előírásoknak történő megfelelés, illetve a számviteli szabályozás adta lehetőségek legoptimálisabb alkalmazása kiemelt fontosságú a vállalkozások számára, legyen szó akár adózási vagy egyéb szempontokról. Szakértőink széles körű és mélyreható számviteli ismeretei biztosítják a magas színvonalú megoldásokat megbízóink számviteli problémáira, legyenek azok stratégiai jellegű vagy esetileg felmerülő speciális kérdések.

Számviteli tanácsadási szolgáltatásaink a teljesség igénye nélkül az alábbi területekre terjedhetnek ki:

 • pénzügyi kimutatások minőségének javítása
 • számviteli politikák elkészítése, optimalizálás
 • speciális céghelyzetekkel kapcsolatos tanácsadás (átalakulások, végelszámolás, devizanemváltás).
 • sajáttőke-problémák megoldása